مناسک حج از عرفات تا رمی جمرات
35 بازدید
مقطع: سطح 4
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طرح مهمترین مسایل حج در حیطه موضوع مطرح شده